เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองคลัง
นางสาว ณพัฐธิกา ศรีสุขา
ผู้อำนวยการกองคลัง
- ว่าง –
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายธนชัย พัฒมี
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 065-2566133
นางสาวเนตรชนก จันทรเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวฐิติพร วราเจริญวิวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายปกรณ์ เภามะณี
คนงานทั่วไป
นางสาววัชราภรณ์ ลาจิต
บันทึกข้อมูลกองคลัง
นางสาวเยาวภา กงซุย
ช่วยเหลืองานทะเบียนภาษี
นางสาวนฤมล ขันดี
ช่วยงานด้านการเงินและบัญชี
นายชัยวัฒน์ สายบัว
จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล
นางสาวจตุพร หมื่อนไตร
จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลืองานด้านพัสดุ