เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัด
นายกิตติ คำบุญเกิด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 089-5161992
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : 087-2365529
จ่าเอกชัยวิชิต นามมูลตรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายจิระเดช ศรีลาวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-7083871
นายบุญส่ง แมดมีเหง้า
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 086-8521014
- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชน
นางทัศนา กงซุย
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
โทรศัพท์ : 062-4104618
นางสาวปณิตา มหาวัน
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวพรนภา ภูมิเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 091-0651683
- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
นางรุ่งนภา แสนวันดี
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 086-4581847
นายอดิเทพ นนทะวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวโสภา อุดมผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายบัวฮอง โคตมะณี
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายผัน คำมงคล
พนักงานขับรถยนต์
นายวัฒชัย กงซุย
พนักงานขับรถขยะ
นายเจมพร สายสิงห์
พนักงานขับรถดูดสิ่งปฏิกูล
นายคำแปง เนตรโสภา
พนักงานขับรถขยะ
นายสุระพล อินทะสีดา
นักการภารโรง
นางสาวนิภารัตน์ แสงฤทธิ์
คนงานทั่วไป
นางสาวชลดา กงซุย
คนงานทั่วไป
นายกฤตชญา วงศ์กา
คนงานทั่วไป
นางสาวลำพันธ์ ไชยจักร
แม่บ้าน
ว่าง
ยาม
นายปราณี วงศ์กา
พนักงานประจำรถขยะ
นายจิรกร อินทะสีดา
พนักงานประจำรถขยะ
นายถวิล กุมะณา
พนักงานประจำรถขยะ
นายพงษ์ศิริ ไชยศาสตร์
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายอาทร กองธรรม
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายอำพร แก้วงาม
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายอิทธิกร จันทร์โสม
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายสยาม ป้องศรี
พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
นายฉลวย แสงพทิตย์
พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
นางสาวกรทิวา ผิวดำ
พนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวจารุวัลย์ นามมนตรี
จนท.ช่วยเหลืองานวิชาการและแผนงาน
นางสาววรานุช แสงใส
ผู้ช่วยแม่บ้าน
นางจุรีรัตน์ ยะสะกะ
ผู้ช่วยแม่บ้าน
นายโสภา กงซุย
พนักงานประจำรถขยะ
นายกำธร ภักดีปัญญา
พนักงานประจำรถขยะ
นายชาย บุญเชี่ยว
พนักงานประจำรถขยะ
นายจิตติศักดิ์ ล้ำเลิศ
พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
นายชินวัตร เมืองมัจฉา
พนักงานประจำรถดับเพลิง