messager
 
เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box สมาชิกสภา
นายสมเดช เที่ยงธรรม
ประธานสภาฯ
โทรศัพท์ : 086-0726608
นายไตรภพ วรสินธุ์
รองประธานสภาฯ
โทรศัพท์ : 081-0506650
นายนิภัทร์ ชมพูอภัย
เลขานุการสภาฯ
โทรศัพท์ : 065-9120956
นายคำพูล สงวนนาม
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทรศัพท์ : 093-2521507
นายนิยม เพ็ชรนาดี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทรศัพท์ : 098-6579151
นายคิมหันต์ เมืองมงคล
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทรศัพท์ : 087-8600132
นายสุพล กงซุย
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทรศัพท์ : 092-5623406
นางสุพัตร หัสรินทร์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทรศัพท์ : 065-3409073
นายโชคชัย ธนพัน
สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทรศัพท์ : 093-4817763
นายอำคา สุวรรณกุม
สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทรศัพท์ : 084-7465970
นายไพบูลย์ จันทะแจ่ม
สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทรศัพท์ : 065-3190318
นายวรรณศรี กงซุย
สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทรศัพท์ : 080-6264866