messager
 
เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสมศรี ขุ่มด้วง
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 087-8144505
พ.จ.อ.คุณากร จันดาวาปี
รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 095-1742333
นายกิตติ คำบุญเกิด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 089-5161992
นางสาว ณพัฐธิกา ศรีสุขา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพร สีดาบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 061-6943355
นางภคพร แสนแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 065-3089859