ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่าก้าว(วัดป่าอุดมเทพนิมิตร -นาบ้านนายสมบัติ ปัญญาโพธิ์) หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง