ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อภายในตำบลโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง