เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กระบวนการ/ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันที่ีปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1